สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

สภาพทั่วไป

     ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านปากกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ 10 กิโลเมตร

อาณาเขต

     ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
     ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อที่

     พื้นที่ทั้งหมด 13,221 ไร่ หรือ 21.15 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปตั้งอยู่เลียบแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลมาจากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ ผ่านทางทิศเหนือของอำเภอวารินชำราบ ไปอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม ลงสู่แม่น้ำโขงและมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ กุดหวาย กุดปลาโด กุดตะวัน กุดไฟไหม้ กุดขวาง กุดบักเบ็น

จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

     จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 ถึง หมู่ 9

ประชากร

     ประชากรทั้งสิ้น 7,306 คน แยกเป็นชาย 3,656 คน หญิง 3,650 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

     อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ) มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเครื่องจักรสาน เข่งปลาทู ปั้นอิฐ ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ประชากรบางส่วนอพยพไปทำงานต่างจังหวัด

สภาพทางสังคม

การศึกษา

     - โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
     - โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 2 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     - วัด/สำนักสงฆ์ 10 แห่ง
     - โบสถ์ (คริสต์) 1 แห่งสาธารณสุข
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล 1 แห่ง
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกุดหวาย 1 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - ตำรวจชุมชน 18 แห่ง

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

     ถนน มีจำนวน 114 สาย แบ่งเป็น ถนนคอนกรีต จำนวน 72 สาย ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย ถนนดิน จำนวน 23 สาย

การโทรคมนาคม

     - บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง

การไฟฟ้า

     มีไฟฟ้าเข้าถึง 9 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ 2,012 ครัวเรือน ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - ลำน้ำ ลำห้วย 2 สาย
     - บึง หนองและอื่น ๆ 10 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     - ฝาย 1 แห่ง
     - อื่น ๆ (สระน้ำ) 18 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติ

     มีป่าไม้ลักษณะป่าชุมชน แหล่งน้ำธรรมชาติมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน 5 หมู่บ้าน

มวลชนจัดตั้ง

     - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน
     - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 50 คน
     - ทีมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 1 รุ่น 10 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

ศักยภาพในตำบล

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

     ประจำปีงบประมาณ 2556 34,440,983.37 บาท
     - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 2,097,360.95 บาท
     - รายได้ที่ได้รับการจัดสรร 17,041,896.11 บาท
     - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,962,618.00 บาท
     - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 9,205,566.00 บาท
     - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,133,542.31 บาท

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา


สำนักงานปลัด อบต. จำนวน 22 อัตรา


      - หัวหน้าสำนักงานปลัด 6 จำนวน 1 อัตรา
      - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
      - บุคลากร 3-5/6ว นักพัฒนาชุมชน 3-5/6; จำนวน 1 อัตรา
      - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
      - นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
      - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
      - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา
      - เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) จำนวน 1 อัตรา
      - ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
      - คนงานทั่วไป (พนักงานจ้าง) จำนวน 13 อัตรา

อำนาจหน้าที่

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนการคลัง จำนวน 6 อัตรา

     -ผู้อำนวยการกองคลัง 7 จำนวน 1 อัตรา
     -นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6 จำนวน 1 อัตรา
     -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
     -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
     -เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
     -ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา

อำนาจหน้าที่

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนโยธา จำนวน 6 อัตรา


     -หัวหน้าส่วนโยธา 7 จำนวน 1 อัตรา
     -นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
     -ช่างโยธา 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา
     -พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ) จำนวน 1 อัตรา
     -คนงานทั่วไป (พนักงานจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
     -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

อำนาจหน้าที่

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ส่วนการศึกษา จำนวน 7 อัตรา

     -หัวหน้าส่วนการศึกษา 7 จำนวน 1 อัตรา
     -นักวิชาการศึกษา 3-5/6 จำนวน 1 อัตรา
     -ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
     -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกา จำนวน 1 อัตรา
     -ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้าง) จำนวน 3 อัตรา

อำนาจหน้าที่

     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2555 30,455,246.92 บาท
     - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 1,301,505.67 บาท
     - รายได้ที่ได้รับการจัดสรร 13,087,374.01 บาท
     - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,897,660.00 บาท
     - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 9,090,708.00 บาท
     - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,077,999.24 บาท

การรวมกลุ่มของประชาชน

     จำนวนกลุ่มทุกประเภท 19 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
     - กลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม
     - กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม

จุดเด่นของพื้นที่

     - แหล่งน้ำธรรมชาติ หาดทรายแก้ว แม่น้ำมูล ที่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
     - จุดชมวิวท่าน้ำบ้านหนองกินเพล เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
     - อุตสาหกรรมจักรสานจากไม้ไผ่ ปั้นอิฐ จากภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น

ศาสนา

     ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัดในพื้นที่ 9 วัด สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0 ของประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วัฒนธรรม

     ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นับถือศาสนาพุทธ จึงมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และเป็นผู้มีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสงบ มีประเพณีเก่าแก่ที่ยึดมั่นและถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานาน เช่น ประเพณีบุญพระเวส เป็นการทำบุญเดือนสี่ โดยจัดให้มีการเทศน์มหาชาติที่วัด ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา กำหนดจัดงานในเดือนแปดของทุกปี เป็นประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำเทียนไปถวายวัดทุกวัดในเขตตำบลหนองกินเพล ประเพณีออกพรรษา คือการทำบุญออกพรรษาในเดือนสิบเอ็ด โดยการจัดทำปราสาทผึ้ง ภายในจะมีขนมจีน ข้าวต้ม กล้วย อ้อย เสื่อ หมอน ฝ้าย อาหารคาว-หวาน นำไปทอดที่วัดเพื่อถวายพระ ขณะแห่ไปมีการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน และมีการไหลเรือไฟ เป็นการนำเอาท่อนกล้วยหรือท่อนไม้มาทำเป็นเรือเวลาประมาณทุ่มเศษ ๆ ก็นำมาจุดไฟโดยใช้ขี้ไต้ หรือน้ำมันยาง แล้วปล่อยเรือให้ไหลไปตามน้ำ และตามวัดต่างๆ พระสงฆ์จะจัดทำเรือไฟเอาไว้ตรงหน้าโบสถ์ ซึ่งตอนกลางคืนจะมีการนำเอาดอกไม้ ธูป เทียน มาจุดเป็นพุทธบูชา ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี กำหนดจัดงานหลังงานวันออกพรรษา คือ ประมาณเดือนสิบเอ็ด เป็นงานประเพณีที่ได้รับความสนใจของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

การพาณิชยกรรมและการบริการ

     สรุปผลการสำรวจผู้ประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ประจำปีงบประมาณ 2555