สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 01/10/61 ]
ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 29/11/60 ]
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21/11/60 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและเหลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 30/10/60 ]
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รับชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 30/10/60 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2561-2563 [ 29/10/60 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/10/60 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 30/11/59 ]
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 01/11/59 ]
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนังงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่ว่าง [ 06/10/59 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 20/09/59 ]
ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559 [ 09/08/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559 [ 04/08/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559 [ 01/08/59 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 30/06/59 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 23/06/59 ]
แผนพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/06/59 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/06/59 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2558-2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/06/59 ]
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/06/59 ]
แผนภูมิการให้บริการรับยื่นแบบชำระ ภาษีภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 26/05/59 ]
แผนภูมิการให้บริการรับยื่นแบบชำระ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 26/05/59 ]
แผนภูมิการให้บริการรับยื่นแบบชำระ ภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 26/05/59 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล [ 23/12/58 ]
จดหมายข่าว ! จากงานจัดเก็บรายได้ เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด.2 ช่วง ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี [ 23/12/58 ]
ประกาศใช้ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 01/10/58 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18/09/58 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 01/04/57 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 04/02/57 ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 12/01/57 ]
รวมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล สมัยสามัญ [ 18/11/56 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/11/56 ]