สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น........

โดยแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาของหน่วยงานอย่างบูรณาการและมุ้งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละด้าน