สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Share

      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล   ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559   และเสนอนายอำเภอวารินชำราบพิจารณาอนุมัติ  และนายอำเภอได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558  องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559