สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Share

     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล วมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2558 และขอขยายระยะเวลาการประชุมไม่เกิน 15 วัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเสนอนายอำเภอวารินชำราบพิจารณาอนุมัติ นั้น

 

     บัดนี้ นายอำเภอวารินชำราบ ได้อนุมัติแล้วตามหนังสืออำเภอวารินชำราบ ที่อบ 0023.25/3335 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย