สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นกรอบกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล