สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

Share

      ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 และเสนอนายอำเภอวารินชาบพิจารณา และได้ลงนามอนุมัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป