สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Share

            ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 และไม่เป็นผู้ไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชย์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

 

 

 

 

โดยให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. พร้อมสำเนา (สำหรับผู้ประสงค์รรับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร)