สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

Share

     ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล  ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 และเสนอนายอำเภอวารินชำราบ พิจารณาอนุมัติ นั้น...นายอำเภอวารินชำราบ ได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน...