สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รับชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

Share

    นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 

 

    ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน