สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นายรณกร เลขะสันต์
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 
 
นางสาวอนัญญา นาคใหญ่  
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางสาวเอื้อจิต จำปาสา
 
นางหทัยชนก หาญชัย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายอภิศักดิ์ คำทวี
 
นางจันทนา ภูมีคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา