สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางจันทนา ภูมีคำ
 
 
ผู้อำนวยการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
       
พนักงานส่วนตำบล
       
 
 
นายสมพร พรหมทา
นางสุทธินีย์ ศิลาเกษ
 
 
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
         
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ
 
       
 
นางสาววิภาวรรณ ช่างคำ
นางสาวพัชรี มูลทา
นางขวัญชีวา จำปาเทศ
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ