สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางหทัยชนก หาญชัย
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวนวลจันทร์ สมวัน
นางสาวจินดา แก้วบัวสา
นางสาวณัฐรินทร์ สายเบาะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ชำนาญงาน
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ
     
6797.jpg - 74.58 KB
 
นางสาวสุภาพร กาทรงค์
นางสาวฐิติยา สายงาม
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง