สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางสาวเอื้อจิต จำปาสา
 
 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวธัญญะรัตน์ เยาวะขันธ์
นางสุปรียา บุญล้อม
นางสาวจิตติกุล เบื้องจรูญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน
บุคลากร
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
     
 
 
 
นางสินีนาถ นิลวันดี
 
 
เจ้าพนักงานธุรการ
 
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางสาวรัชนีย์ พิมพบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย มีลาภ
นายวิชัย คูณทวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักการภารโรง
     
นายณรงค์ศักดิ์ ขนันเยี่ยม
นายสามารถ ปาคำศรี
นายนิเวศน์ ศรีสะอาด
ยาม
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
     
นายวันชัย พรมสุข
นายสันติสุข สืบวงษ์ษา
นายชนะหนึ่ง แสนงาม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
     
นายอนุรักษ์ นิ่มน้อย
นายชัยรัตน์ เพ็งอ่อนเนตร
นายทวีรัชต์ ไชยเจริญ
พนักงานขับรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
     
   
นายบรรดิษฐ์ พิสาภัย
   
คนงานประจำรถขยะ