สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14/09/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี จากถนน 226 ถึงชุมชนร่วมใจ [ 23/03/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (จากถนนลูกรังเดิมใกล้ที่นานางปิง แก้วบุญเรือง - หนองแดง) บ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 [ 04/05/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (เส้นไปหนองเมย จากถนนลาดยาง - หนองเมย) บ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 [ 04/05/60 ]
ราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล แห่งที่ 2 บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 [ 04/05/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 รอบดอนปู่ตาด้านทิศใต้ - ถนนเดิมด้านทิศตะวันตก [ 31/03/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนงหินคลุก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 เส้นดอนปู่ตา - ทางรถไฟเก่า (ช่วงนานางประไพศรี กาญจนวงษ์ - ทางรถไฟเก่า) [ 31/03/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บัาน (หอกระจายข่าว) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 [ 17/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (ข้างบ้าน นางอารีย์ ปานทองหล่อ - หน้าบ้าน นางจำเนียร ปาคำดี) [ 17/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (จากบ้านดาบเชษฐ์ - ที่นานายผิน จำนวน 2 ช่วง) [ 17/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกินเพล [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 [ 15/02/60 ]
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล [ 25/11/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงกีฬาสีเหล็กพร้อมฐานคอนกรีต [ 31/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 จากสี่แยกวัดกุดชุม - บ้านนายคำปน นิลลิ [ 17/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล-หมู่ที่ 1 บ้านกุดชุม) [ 17/05/59 ]
แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 [ 17/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประลุมสภาฯ(ติดแอร์+ฉากกั้น+ปรับปรุงห้องน้ำ+ผ้าฉากเวที+ทาสีใหม่) [ 23/02/59 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านหนองกินเพล [ 02/12/58 ]
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 13/11/58 ]
ราคากลางซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 [ 11/11/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างดอนเจ้าปู่-ทางรถไฟเก่า) [ 10/02/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างดอนเจ้าปู่-ทางรถไฟเก่า) [ 10/02/58 ]
รายละเอียดผู้ยื่นเอกสาร โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างดอนเจ้าปู่-ทางรถไฟเก่า) [ 02/02/58 ]
รายละเอียดผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างดอนเจ้าปู่-ทางรถไฟเก่า) [ 02/02/58 ]
เอกสารสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างดอนเจ้าปู่-ทางรถไฟเก่า) [ 15/01/58 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างดอนเจ้าปู่-ทางรถไฟเก่า) [ 15/01/58 ]
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณข้างกุดขวาง) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/04/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณข้างกุดขวาง) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/04/58 ]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมที่นานายสนอง ภูพวง ถึงดงยางเฒ่า) [ 06/07/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณข้างกุดขวาง) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/04/58 ]
รายละเอียดผู้ผ่านการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมที่นานายสนอง ภูพวง ถึงดงยางเฒ่า) [ 06/07/58 ]
รายละเอียดผู้ยื่นเอกสาร โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณข้างกุดขวาง) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 08/04/58 ]
รายละเอียดผู้รับ/ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณข้างกุดขวาง) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 08/04/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมที่นานายสนอง ภูพวง ถึงดงยางเฒ่า) [ 06/07/58 ]
รายละเอียดผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมที่นานายสนอง ภูพวง ถึงดงยางเฒ่า) [ 01/07/58 ]
เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณข้างกุดขวาง) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/03/58 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณข้างกุดขวาง) บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/03/58 ]
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 005/2558 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมที่นานายสนอง ภูพวง ถึงดงยางเฒ่า) [ 17/06/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ใกล้ที่นานางจำเนียร หอมทรัพย์ - ใกล้ที่นานางจันทร์ ชนะเนตร) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/12/57 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมที่นานายสนอง ภูพวง ถึงดงยางเฒ่า) [ 17/06/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 (จากถนน คสล.เดิมที่นานายสนอง ภูพวง ถึงดงยางเฒ่า) [ 17/06/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 - บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 [ 23/02/58 ]
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 - บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 [ 11/02/58 ]
รายละเอียดผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 - บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 [ 11/02/58 ]
รายละเอียดผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 - บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 [ 28/01/58 ]
รายละเอียดผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 - บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 [ 28/01/58 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 - บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลกำหนด) [ 16/01/58 ]
รายละเอียดเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E013/2558 การจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 - บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 [ 16/01/58 ]
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) [ 11/11/57 ]
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29/10/58 ]
รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม [ 26/08/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างดอนเจ้าปู่-ทางรถไฟเก่า) [ 15/01/58 ]
รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม [ 26/08/58 ]
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม [ 15/06/58 ]
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22/05/58 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 [ 26/10/58 ]
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ใกล้ที่นานางจำเนียร หอมทรัพย์ - ใกล้ที่นานางจันทร์ ชนะเนตร) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/12/57 ]
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 13/08/58 ]
รายงานสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ใกล้ที่นานางจำเนียร หอมทรัพย์ - ใกล้ที่นานางจันทร์ ชนะเนตร) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/12/57 ]
รายละเอียดผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ใกล้ที่นานางจำเนียร หอมทรัพย์ - ใกล้ที่นานางจันทร์ ชนะเนตร) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 09/12/57 ]
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม [ 15/10/57 ]
ประกาศรายชื่อชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) [ 28/11/57 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [ 17/11/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) [ 28/11/57 ]
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) [ 28/11/57 ]
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) [ 11/11/57 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) [ 11/11/57 ]
รายละเอียดผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ใกล้ที่นานางจำเนียร หอมทรัพย์ - ใกล้ที่นานางจันทร์ ชนะเนตร) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/11/57 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 22/10/58 ]
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ [ 23/07/57 ]
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน [ 25/03/57 ]
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทางถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 226-บ้านปากกุดหวาย [ 25/06/58 ]
รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) [ 24/11/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทางสายใต้ หมู่ 9 (ซอยหนองปลาดุก) [ 25/03/57 ]
ประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 1 โครงการ [ 18/11/56 ]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ใกล้ที่นานางจำเนียร หอมทรัพย์ - ใกล้ที่นานางจันทร์ ชนะเนตร) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/11/57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 17/06/58 ]
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ใกล้ที่นานางจำเนียร หอมทรัพย์ - ใกล้ที่นานางจันทร์ ชนะเนตร) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/11/57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 19/03/58 ]
รายงานสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 - บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 [ 11/02/58 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ใกล้ที่นานางจำเนียร หอมทรัพย์ - ใกล้ที่นานางจันทร์ ชนะเนตร) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/11/57 ]
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์ (E-Auction) บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 - บ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 [ 16/01/58 ]